phone Meer informatie? 0033 9 86 17 54 70 (Nederlands gesproken)
Zoek Vakantiehuizen

Algemene voorwaarden


1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij InterProvence (hierna: ‘IP’). Indien en voor zover voor boekingen van bepaalde vakantiewoningen afwijkende voorwaarden gelden, prevaleren die afwijkende voorwaarden.
2. De huurder dient te beseffen dat IP vakantiewoningen van particuliere derden (hierna: ´de eigenaar´) verhuurt en dient zich in alle gevallen dienovereenkomstig op te stellen en te gedragen.
3. Onder het gehuurde/de vakantiewoning wordt verstaan de betreffende vakantiewoning met erf, overige opstallen (zwembad(en), inventaris, gereedschappen en alle bij de betreffende vakantiewoning en het erf behorende (roerende) zaken.
4. Onder huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst met IP aangaat. Tevens wordt onder huurder degene begrepen ten behoeve van wie of namens wie de huurder de huurovereenkomst met IP aangaat.

2. Reservering en betaling

1. IP is bevoegd opgegeven prijzen te wijzigen, mits tussen de boeking en geboekte vakantieperiode een termijn verstrijkt van 7 maanden of langer.
2. De huurovereenkomst komt tot stand zodra het boekingsformulier (via internet) door IP is ontvangen (dan wel de boeking telefonisch is verricht) en de boeking door IP is bevestigd door een bevestiging en factuur per e-mail, onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar binnen 24 uren na de ontvangst van het boekingsformulier alsnog aangeeft - om welke reden dan ook - dat huur in die betreffende periode niet mogelijk is. Indien en voor zover deze ontbindende voorwaarde door IP wordt ingeroepen en de huurder schade lijdt, sluit IP elke aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van IP.
3. Een bevestigde boeking is definitief en kan niet worden herroepen. De Wet Koop op Afstand, in het bijzonder de daarin gegeven bedenktermijn van 14 werkdagen, geldt niet voor reizen afgesloten via internet. In deze wet wordt een uitzondering gemaakt voor de toeristische sector wegens het specifieke karakter van de geleverde diensten, in aansluiting op de Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens in een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.
4. Reserveringen lopen van wisseldag tot wisseldag, tenzij anders overeengekomen.
5. IP brengt eenmalig een bedrag van € 25,00 (incl. BTW) aan reserveringskosten in rekening.
6. Bij alle boekingen via IP is een Schade Logies Verzekering automatisch inclusief.
7. Opgegeven huurprijzen zijn per week verschuldigd, tenzij anders staat vermeld of wordt overeengekomen.
8. Uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de bevestiging en factuur per e-mail dient door IP van de huurder een aanbetaling te zijn ontvangen, tenzij IP en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen. Deze aanbetaling bestaat uit 30% van de volledige huurprijs, de reserveringskosten en kosten voor de verzekeringen.
9. De overige 70% van de te betalen huurprijs dient uiterlijk 8 weken voor het verblijf op de bankrekening van IP te zijn voldaan, tenzij IP en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen.
10. Bij boeking op een termijn van (minder dan) 8 weken voor verblijf dient de gehele huurprijs, incl. reserveringskosten en verzekeringen, ineens (eventueel per telefonische overboeking) te worden betaald.
11. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen geraakt de huurder automatisch in verzuim. IP zendt dan een schriftelijke aanmaning. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van IP wordt de overeenkomst geacht geannuleerd te zijn, in welk geval IP gerechtigd is annuleringskosten als omschreven in artikel 5 van deze voorwaarden in rekening te brengen.
12. Na volledige betaling van de huursom, krijgt de huurder ongeveer 4 weken voor het begin van de huurperiode, de reisbescheiden thuis gestuurd met het adres van de vakantiewoning, de gegevens van de beheerder/het servicekantoor die de huurder de sleutel zal overhandigen en verdere afspraken en bijzonderheden (zoals bedlinnen (meenemen of gehuurd), eindschoonmaak, waarborgsom e.d.).

3. Wijziging door huurder

1.Indien de huurder de gesloten huurovereenkomst wilt wijzigen, behoeft zulks uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IP. In geen geval is wijziging mogelijk vanaf en binnen de termijn van 4 weken voor aankomst. Voor elke wijziging in een reeds gedane boeking brengt IP een bedrag van € 50,00 (incl. BTW) in rekening.
2. Indien de huurder de boeking wijzigt binnen 4 weken voor aankomst zijn de annuleringsbepalingen van artikel 5 van toepassing.

4. Wijziging door IP

1. IP heeft het recht de overeenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden, waaronder worden verstaan omstandigheden die maken dat nakoming van de overeenkomst door IP in redelijkheid niet kan worden gevergd (bijvoorbeeld de verkoop van de gehuurde vakantiewoning, of doordat een onvoorziene gebeurtenis de vakantiewoning onverhuurbaar maakt) alsmede de overeenkomst te wijzigen wegens overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden en overlijden van de eigenaar. In een dergelijk geval is IP gerechtigd de huurder een andere vakantiewoning van vergelijkbare kwaliteit en prijs aan te bieden zonder daarmee tekort te schieten in de nakoming van haar verbintenis. Indien geen andere, vergelijkbare vakantiewoning kan worden aangeboden, zal de reeds betaalde huursom worden terugbetaald.
2. Aansprakelijkheid voor eventuele andere, aanvullende en/of vertragingsschade wordt door IP niet aanvaard tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van IP.

5. Annuleren

1. Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren worden, naast de reserveringskosten en de kosten van de annuleringsverzekering (indien afgesloten), tevens annuleringskosten in rekening gebracht, die de hoogte van de huursom niet zullen overschrijden.
2. De huurder dient te annuleren tijdens kantooruren. Indien na kantooruren wordt geannuleerd, wordt de annulering geacht te zijn gedaan op de eerstvolgende werkdag (maandag t/m vrijdag).
3. IP is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de huurder in verzuim is en/of anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze algemene voorwaarden.
4. Bij annulering vóór de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder een bedrag van 30% van de totale huursom verschuldigd.
5. Bij annulering binnen de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder de volledige huursom verschuldigd.
6. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige huursom verschuldigd.

6. Reisverzekering, Schade Logies verzekering en annuleringsverzekering

1. Bij alle boekingen via IP is een Schade Logies Verzekering automatisch inclusief.
2. De huurder kan via IP direct bij boeking, in samenwerking met Europeesche Verzekeringen, een all risk annuleringsverzekering afsluiten. Separaat kan de huurder via IP ook een reisverzekering afsluiten.
3. De premie van de all risk annuleringsverzekering bedraagt 7% over de huursom, vermeerderd met assurantiebelasting en administratiekosten.
4. De premie voor de Schade Logies verzekering bedraagt van 1,5% over de huursom, vermeerderd met assurantiebelasting en administratiekosten. Eventuele schade aan de inventaris is gedekt tot maximaal € 2.500,00 per huurovereenkomst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding via deze verzekering bent u verplicht om uiterlijk op de dag van uw vertrek ons over een eventuele schade te informeren. Het nalaten van deze melding, betekent automatisch dat een eventuele vergoeding vervalt, waardoor automatische de waarborgsom zal worden aangesproken.

7. Bijkomende kosten

1. Bij de huur zijn inbegrepen de kosten van normaal gebruik van water en elektriciteit, tenzij anders vermeld. In die gevallen dat er gebruik kan worden gemaakt van een zwembadverwarming of airconditioning kan voor het gebruik een toeslag worden berekend.
2. Bij de huur zijn niet inbegrepen de reserveringskosten, verzekeringen, eventuele extra kosten en services zoals de huur van bedlinnen en handdoeken en de kosten van eindschoonmaak, tenzij anders is aangegeven.
3. Op aanvraag is een kinderbedje te verkrijgen (indien aanwezig).

8. Aankomst en vertrek

1. De aankomst- en vertrekdag van de vakantiewoning is zaterdag of zondag, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
2. De aankomsttijd voor de vakantiewoning is vanaf 16.00 uur. De geldende vertrektijd is vóór 10.00 uur.
3. Indien de huurder aankomt na 19.00 uur dient hij zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor dit tijdstip telefonisch contact te hebben opgenomen met de beheerder van de vakantiewoning of het IP servicekantoor. Aankomst na 21.00 uur is meestal niet mogelijk. In sommige gevallen is aankomst na 21.00 uur mogelijk indien een redelijke toeslag wordt voldaan. IP heeft hierop geen invloed en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien blijkt dat aankomst na 21.00 uur niet mogelijk is.

9. Aantal personen

1. Het in de huurovereenkomst en/of op het boekingsformulier overeengekomen aantal maximum personen mag niet worden overschreven, tenzij dit uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk of per e-mail is overeengekomen met IP. In een dergelijk geval is IP gerechtigd meerkosten in rekening te brengen. Indien zonder toestemming van IP meer mensen in de gehuurde vakantiewoning overnachten en/of kamperen op het bijbehorende terrein dan overeengekomen is, geraakt de huurder automatisch in verzuim ter zake zijn verplichtingen uit overeenkomst en is hij schadeplichtig.
2. IP en huurder komen overeen de door IP als gevolg van overtreding van de onder lid 1 dezes gestelde verboden geleden schade bij voorbaat te bepalen op € 150,00 per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane personen overschrijdt. Deze bepaling geldt als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van IP alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen.

10. Eindschoonmaak

1. Het laten doen van de eindschoonmaak is meestal verplicht gesteld tegen de extra kosten die bij de informatie over de vakantiewoning op de IP website vermeld staan. Ook in deze gevallen, waarbij de huurder een bedrag voor de eindschoonmaak betaalt, dient de huurder bij vertrek de vakantiewoning netjes en de keuken opgeruimd en (veeg)schoon achter te laten.
2. Eigenaar en/of beheerder zijn gerechtigd om (een deel van) de borgsom als extra schoonmaakkosten in te houden, indien de huurder in gebreke blijft.

11. Waarborgsom

1. In sommige gevallen dient bij aankomst een waarborgsom betaald te worden, die bij vertrek wordt terugbetaald onder eventuele aftrek van bijkomende kosten of door de huurder veroorzaakte schade (bijvoorbeeld schoonmaakkosten, huur bedlinnen en handdoeken, kosten voor breuk, beschadiging). De hoogte van de waarborgsom staat op de factuur vermeld. Het voldoen van de waarborgsom ter plaatse en het terugontvangen ervan is een zaak tussen de eigenaar/beheerder en huurder. IP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van hierdoor ontstane problemen.
2. Bij de meeste vakantiewoningen neemt IP de waarborgsom namens de eigenaar in ontvangst. Ook in dat geval heeft IP ter zake geen enkele zeggenschap en is zij gehouden om de waarborgsom op verzoek aan de eigenaar ter beschikking te stellen. Na de huurperiode kan deze waarborgsom pas met instemming van de eigenaar worden terugbetaald, welke toestemming binnen veertien dagen dient te worden verstrekt. Bij gebreke hiervan door de eigenaar kan IP de waarborgsom op eigen gezag terugstorten. Binnen deze kaders aanvaardt IP geen enkele aansprakelijkheid.
3. Indien de huurder niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling van de waarborgsom bij aankomst, is de eigenaar/beheerder gerechtigd huurder de toegang tot het gehuurde te weigeren tot het moment waarop de waarborgsom wordt voldaan.

12. Zwembaden

1. Zwembaden zijn in de regel van eind april tot eind september te gebruiken. Uitzonderingen zijn mogelijk, in welk kader IP geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade daardoor geleden.
2. Kinderen jonger dan 14 mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken.
3. Alle zwembaden in Frankrijk moeten zijn beveiligd met een hek, afsluitbaar dek of alarminstallatie. De eigenaar (en niet IP) is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de juiste beveiliging.
4. De beveiliging mag nooit als substituut worden gezien van de supervisie van de ouders voor hun kinderen. IP noch de eigenaar zijn aansprakelijk te houden voor ongelukken in zwembaden.
5. Het is de huurder niet toegestaan zelf de technische installatie van het zwembad te bedienen. Indien er problemen zijn met het zwembad (bijvoorbeeld het zwembad wordt groen, de zuiveringsinstallatie of verwarming werken niet goed) dient huurder de beheerder hiervan terstond op de hoogte te stellen, zodat schade wordt voorkomen.

13. Huisdieren

1. Het meenemen van huisdieren naar de vakantiewoning is alleen toegestaan indien hiervoor door eigenaar vooraf toestemming is verleend. Indien deze toestemming is verleend staat dit expliciet vermeld in de bevestiging die huurder van IP heeft ontvangen. De toeslag voor huisdieren bedraagt €50,00 per huisdier per week.
2. In alle andere gevallen is het meenemen van huisdieren niet toegestaan en kan hiervoor achteraf een boete worden berekend van €150,00 per huisdier per dag. Daarnaast behoudt IP zich het recht voor alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook te eisen.
3. Indien huisdieren zijn toegestaan zoals gesteld in lid 1, is huurder aansprakelijk voor eventuele door meegebrachte huisdieren aangerichte schade. Huurder dient erop toe te zien dat meegebrachte huisdieren geen toegang hebben tot slaapkamers en zwembaden en dat huisdieren correct en buiten het bij de vakantiewoning behorende terrein worden uitgelaten.

14. Overige

1. De huurder dient zich in het gehuurde als een goed huurder te gedragen.
2. Het is niet toegestaan in de vakantiewoningen te roken.
3. De huurder wordt (tijdens het verblijf en bij vertrek) geacht het huisvuil, flessen, papier etc. zelf af te voeren en de barbecue en oven schoon te maken.
4. Voor zover een huishoudelijk reglement in de vakantiewoning aanwezig is, dient de huurder de bepalingen van dit reglement zonder uitzondering na te leven.
5. Huurder(s) die zodanige hinder of last oplevert/opleveren of kan/kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in de vakantiewoning daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan/kunnen door IP van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van IP in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder(s), indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden toegerekend.
6. Indien er door huurder geluidsoverlast wordt veroorzaakt, en eigenaar hierover klachten van omwonenden ontvangt, zal de beheerder of IP huurder hiervan in kennis stellen. Huurder zal zijn gedrag dan terstond aanpassen. Bij voortduring van de geluidsoverlast kan achteraf een boete worden berekend, dan wel huurder conform lid 5 door IP van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten.

15. Vrijwaring

1. Indien door en/of tijdens het verblijf van de huurder schade aan de vakantiewoning ontstaat, van welke aard en omvang dan ook, en IP gehouden is deze schade en welke bijkomende schade dan ook aan de eigenaar te voldoen, vrijwaart de huurder IP van deze verplichtingen.
2. Indien anders dan gesteld onder lid 1 van dit artikel schade ontstaat bij derden door of tijdens het verblijf van de huurder in de vakantiewoning voor welke schade IP aansprakelijk wordt gesteld en in welk kader IP schadeplichtig is, vrijwaart de huurder IP van deze verplichtingen.

16. Aansprakelijkheid

1. IP zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht moeten nemen.
2. IP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, letsel of ongemakken voor/van de huurder als gevolg van en/of samenhangend met zijn verblijf in de woning. Indien er sprake is van opzet of grove schuld door/van IP, aanvaardt IP alleen aansprakelijkheid voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van IP dekking biedt en schadevergoeding uitkeert.
3. Indien om welke reden dan ook IP schadeplichtig is, beperkt de hoogte van de als dan te betalen schadevergoeding zich tot de hoogte van de huursom, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove roekeloosheid van IP.
4. IP aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor:
a) Foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
b) Kennelijke fouten of vergissingen op deze website of andere kennisgevingen.
5. IP is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van afwijkingen in het gehuurde dan wel ongemakken ter plaatse, behalve indien deze afwijkingen dan wel ongemakken zodanig zijn dat het de essentialia van de huurovereenkomst betreffen, in welk geval de schade beperkt is tot de directe schade. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van IP is voorts steeds beperkt tot de hoogte van de huursom.
6. IP is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
7. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van IP en/of de door deze ingeschakelde derden.
8. IP kan de werking van een internetverbinding/WIFI niet garanderen ook al is aangegeven dat het aanwezig is bij een vakantiewoning. Het (tijdelijk) niet aanwezig zijn dan wel niet functioneren van een internetverbinding/WIFI kan IP noch de eigenaar worden aangerekend.
9. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies/schade aan het gehuurde en de bijbehorende inventaris, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in de vakantiewoning of het bijbehorende terrein bevinden. Schade aan een vakantiewoning wordt toegerekend aan de huurder, tenzij deze het tegendeel kan bewijzen. IP bedingt bij wege van derdenbeding ten gunste van de eigenaar, dat de huurder gehouden is alle schade aan de vakantiewoning, welke tijdens zijn verblijf is ontstaan, aan de eigenaar te vergoeden. Het voor de huurder van belang een aansprakelijkheid verzekering particulieren te hebben, waarbij IP ervan uitgaat dat de huurder die heeft. De huurder vrijwaart IP van de verplichting om schadevergoeding te betalen aan de eigenaar voor schade aan de vakantiewoning ontstaan ten gevolge van of tijdens het verblijf van de huurder. Hetzelfde geldt voor schade ontstaan bij en te betalen aan derden. De huurder wordt erop gewezen dat schade aan een vakantiewoning tijdens het verblijf ontstaan aan de huurder wordt toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
10. Bouwactiviteiten in de buurt van de gehuurde vakantiewoning zijn niet altijd door IP te voorzien. Bij de keuze van vakantiehuizen heeft IP geprobeerd huurders zoveel mogelijk te behoeden voor bouwoverlast, echter IP kan nieuwe initiatieven of gewijzigde plannen niet voorkomen. Het komt zodoende wel eens voor dat er (vlak)bij de gehuurde vakantiewoning bouwactiviteiten plaatsvinden. Voor een dergelijke situatie aanvaardt IP geen verantwoordelijkheid. IP aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor storingen en uitval van stroom-, gas- en watervoorzieningen.

17. Rente en incassokosten

1. De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens IP heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand.
2. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 50,00.

18. Klachten

1. Bij vragen, problemen of klachten over de gehuurde vakantiewoning dient huurder altijd eerst direct en rechtstreeks contact op te nemen met de beheerder. Indien de beheerder de klacht niet naar tevredenheid oplost, dient huurder IP hiervan binnen 24 uur en tijdens het verblijf in kennis stellen (in het weekend via het IP noodnummer), zodat IP passende maatregelen kan nemen. Als de klacht dan nog niet bevredigend wordt beantwoord, dient de huurder uiterlijk binnen 2 weken na thuiskomst de klacht schriftelijk bij IP in te dienen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens en vergezeld van bewijzen in de vorm van getuigenverklaringen en/of foto’s.
2. Indien de huurder zich niet houdt aan de termijn en voorwaarden die zijn gesteld in lid 1 van dit artikel, verliest hij zijn recht op schadevergoeding, een en ander voor zover al enig recht op schadevergoeding bestaat.
3. Bij vroegtijdig vertrek (zonder overleg en voorafgaande schriftelijke overeenstemming daarover met IP) uit de gehuurde vakantiewoning, blijft de totale huursom verschuldigd en ontslaat dit IP van iedere vorm van schadeloosstelling.

19. Rechtskeuze

1. Op alle geschillen met IP is Nederlands recht van toepassing.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 dezes, is de Rechtbank in Arnhem met uitsluiting van andere gerechten als enige bevoegd van geschillen kennis te nemen.


Nijmegen, 01 november 2013

© 2007 - 2018 InterProvence Vakantiehuizen | Algemene voorwaarden | Privacy | Disclaimer | Veelgestelde vragen | Partners | Contact |